Jak začít podnikat – efektivně, rychle a správně

Kroky úspěšného podnikatele

Nebudeme tady psát, jak je nutné před tím, než začnete podnikat, mít vizi, tu pak rozpracovat do byznys plánu, dojednat si externí účetní firmu, najmout velkou kancelář, vytvořit grafický firemní manuál a webové stránky od renomované grafické firmy, vytisknout úžasné vizitky, zaměstnat líbivou sekretářku (či případně velký tým) a čekat, až zazvoní první telefon… Tohle by bylo celé špatně. Na podnikání se víceméně nedá dopředu dobře připravit. Určitě nejdůležitější je vědomí, že v době, kdy se rozhodujete o zahájení podnikání po vás někdo něco požaduje (službu nebo produkt) a čekáte, že stejnou potřebu bude mít v nejbližší době mnoho dalších lidí… Nejdříve mějte klienty, poskytněte první produkty, které upravíte podle zpětné reakce, pak teprve organizujte firmu.

Existuje spousta lidí, kteří mají v sobě výjimečného podnikatelského ducha, do podnikání se vrhají bezhlavě, veškeré věci se učí za pochodu a třešničky na dort (jako lepší kanceláře, pokud nějaké, pořádnou firemní grafiku, zorganizovaný provoz atd.) přidávají až s rostoucí velikostí firmy. A tak by to mělo být.

Výhodou dnešní doby je, že můžete ve svých podnikatelských začátcích využít spoustu nástrojů (víceméně zdarma - ať už se jedná o organizaci práce, fakturaci, komunikaci, prezentaci, atd.), které vám podnikání usnadní. V první řadě jsou to především informace. Důležité je však umět hledat ty správné informace, dát je do souvislostí a vytvořit z nich závěry relevantní pro vaše podnikání.

V následujícím textu vám přiblížíme naše praktické zkušenosti s podnikáním a poradíme vám, nad čím se zamyslet a na co si dát pozor, když uvádíte svou firmu v život.

1. Forma podnikání a druhy oprávnění

Na začátku je časté, jednodušší a nejlevnější začít podnikat jako fyzická osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Později se podle vývoje vašeho podnikání můžete rozhodnout tuto formu podnikání na základě výhodnosti změnit na společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, družstvo, sdružení, atd.

Podle toho, jakou činností se chcete zabývat, zvolíte druh živnostenského oprávnění (ať již volíte podnikání na fyzickou osobu nebo prostřednictvím obchodní korporace). Můžete provádět:

  • živnosti řemeslné (např. zednictví, truhlářství, malířství, hostinská činnost, pekařství, kosmetika, více o  těchto živnostech zde);
  • živnosti vázané (např. geologické práce, oční optika, stavebnictví, nakládání s odpady, obchod se zvířaty, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů, oceňování majetku, psychologické poradenství, masérství, provozování solárií, více o těchto živnostech zde);
  • živnosti koncesované (např. výroba alkoholu, výbušnin, výroba tepla, autodoprava, provozování cestovní kanceláře, ostraha, pohřební služby, více o těchto živnostech zde);
  • živnosti volné (ostatní obchod a výroba, více o těchto živnostech zde).

Živnostenské oprávnění nepotřebujete:

  • k pronájmu nemovitého majetku;
  • k provozování zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství musíte mít povolení od obce (živnostenské oprávnění se nevyžaduje, podnikáte na základě zákona o zemědělství - bude z vás zemědělský podnikatel, více informací najdete zde);
  • k vykonávání jiného podnikání podle zvláštních předpisů – činnost fyzických osob, např.: lékařů, lékárníků, veterinárních lékařů, advokátů, notářů, patentových zástupců, exekutorů, znalců a tlumočníků, auditorů a daňových poradců, zeměměřičských inženýrů, architektů a inženýrů v investiční výstavbě, kteří vykonávají svou činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, atd. (více §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

V zásadě zajdete na nejbližší živnostenský úřad a vyplníte jednotný registrační formulář - ten umožňuje ohlásit živnost (nebo jiné podnikání bez živnosti), přihlásit se na finanční úřad (k placení daně z příjmů, nebo i DPH, silniční daně, nemocenskému pojištění a daně z nemovitosti), zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Potřebujete k tomu občanský průkaz (a doklad o vzdělání a praxi, pokud ohlašujete živnost vázanou nebo řemeslnou) a za správní poplatek zaplatíte 1000 Kč. Většinou vám úředníci pomohou s vyplněním formuláře a poradí, jaký druh živnosti zvolit. Zhruba do týdne vám bude vyhotoven výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete své vlastní IČ - tzv. identifikační číslo, které slouží k identifikaci s úřady a musí být uvedeno na daňových dokladech.

2. Sociální a zdravotní pojištění, daně a měsíční platby

Vyplněním jednotného registračního formuláře jste o sobě dali vědět úřadům a je nutné od doby zahájení podnikání platit daně a pojištění. Pokud budete podnikat jako OSVČ na hlavní činnost (nejste souběžně zaměstnání na hlavní pracovní poměr), pak budete od počátku muset platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění (na vedlejší činnost pak postačí po uzavření příslušného roku a po podání daňového přiznání na konci kalendářního roku).

Sociální pojištění zahrnuje důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění. Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platíte jako OSVČ povinně, nemocenské pojištění je dobrovolné. Celkem za rok 2014 je aktuální povinná část 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je 50% ze zisku.

Při zahájení podnikání je výše zálohy vyměřena správou sociálního zabezpečení. Nejnižší možná platba zálohy pro rok 2014 činí u sociálního pojištění 1.894,- Kč u hlavní činnosti, u vedlejší činnosti to je 758,- Kč. Platbu musíte provést v termínu mezi 1. a 20. dnem následujícím po měsíci, kdy byla činnost vykonávána.

Pojistné pro zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2014 je 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50% ze zisku. Nejnižší záloha zdravotního pojištění pro rok 2014 činí 1 752,- Kč a platíte ji, když podnikáte na hlavní činnost, u své zdravotní pojišťovny (podle svého výběru). Platbu musíte provést mezi 1. dnem daného měsíce a 8. dnem následujícího měsíce. Při vedlejší činnosti zálohy neplatíte.

Pokud se zaregistrujete jako plátci DPH, vedete také evidenci podle zákona o DPH a měsíčně podáváte daňové přiznání (platí od 1.1.2014, někteří plátci registrovaní dříve mohou čtvrtletně). V případě nedoplatku musíte uhradit daň k termínu podání daňového přiznání, tj. do 25. dne následujícího měsíce.

Jestliže používáte při podnikání motorové vozidlo, musíte platit čtvrtletně zálohy na silniční daň.

3. Účetnictví a vyúčtování na konci roku

Během roku si schovávejte doklady. Na konci roku jako OSVČ pro účely výpočtu daně z příjmů sestavíte:

  • buď daňovou evidenci (na základě všech dokladů - vydaných i přijatých);
  • nebo evidenci příjmů, budete-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury).

Více o uplatňování jednotlivých metod se dozvíte v našem článku - Účetnictví, daňová evidence nebo paušální výdaje?

Jestliže jste během předchozího roku používali pro podnikání motorové vozidlo, musíte do 31. ledna následujícího roku podat daňové přiznání k silniční dani.

Po skončení kalendářního roku musíte podat na finanční úřad daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu fyzických osob do konce března následujícího roku. Pokud vám vyjde poslední známá daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, musíte v následujícím zdaňovacím období platit zálohy na daň z příjmů.

Pokud váš obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející účetní období 25 miliónů Kč, povedete následující rok povinně účetnictví.

Do konce dubna musíte na správu sociálního zabezpečení (resp. zdravotní pojišťovnu) podat Přehled o příjmech a výdajích, nedoplatek uhradit, přeplatek vám správa sociálního zabezpečení (resp. zdravotní pojišťovna) na žádost vrátí.

Tímto jsme shrnuli základní požadavky pro všechny začínající podnikatele - můžete však narazit i na další oblasti, nad kterými byste se chtěli nebo měli zamyslet. O tom se však dozvíte více v dalších příspěvcích.

Zřízení provozovny

Zaměstnání zaměstnance

Jak si správně podat žádost o ochrannou známku